2021 CADA Annual Meeting

July 10       2021, at 11 am EST (US)

Through ZOOM

 

Moderators: Qingchun Tong (UT-Houston) and Wendong Huang (COH)

 

11:00-11:10 (Meilian Liu, UNM; Xiaoyong Yang, Yale)

Welcome Remarks

 

11:15-11:55 (Host: Qiong Wang, COH)

Keynote Speech: Philipp Scherer, PhD, UTSW

Title: Adipose Tissue – Therapeutic Target for Diabetes

 

12:00-12:30 (Zhuoxian Meng, Zhejiang Univ)

CADA Sponsor Presentations

 1. Gem Pharmatech
 2. Sinocare Inc
 3. Biocytogen
 4. GenuIN Biotech

12:35-13:15 (Jun Liu, Mayo)

 • Board Election

Shuibing Chen (Weill Cornell Medical College, New York, NY)

Linglin Xie (Texas A&M University, College Station, TX)

Congcong He (Northwestern University, Chicago, IL)

 • CADA Annual Reports
 1. Financial (Qingchun Tong)
 2. Membership (Jun Liu)
 3. CADA Program Committee (Zhuoxian Meng)
 4. CADA Happy Hour Committee (Haibin Ruan)
 5. CADA Communication Committee (Qiong Wang)
 6. CADA Career Development Committee (Wendong Huang)

 

13:20-14:00 (Li Qiang, Columbia)

Award Announcement & Speech

 1. Achievement Award
 2. Young Investigator Award
 3. Service Award

14:05-14:45 (Haibin Ruan, UMN, & CADA Career Development Committee)

Grant Application Panel

(Lily Dong) dongq@uthscsa.edu

(Jiandie Lin) jdlin@umich.edu

(Liqing Yu) lyu@som.umaryland.edu

(Liangyou Rui) ruily@umich.edu

(Yong Xu) yongx@bcm.edu

(Shuibing Chen) shc2034@med.cornell.edu

 

14:50-16:00 (CADA Communication Committee & Happy Hour Committee)

Social Time